Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 stycznia 2018
PORZĄDEK OBRAD XLIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm)

zwołuję
 
na dzień 18 stycznia (czwartek) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLIX zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Pytania radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018 – 2033. (BR.1.XLIX.18)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.2.XLIX.18)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.(BR.3.XLIX.18)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w rejonie ulic Małopolskiej i Traugutta.(BR.4.XLIX.18)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Schillera 5 w Częstochowie. (BR.5.XLIX.18)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa powierzonego przez Powiat Kłobucki zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.(BR.6.XLIX.18)
17. Interpelacje radnych.
18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
19. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski