Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

15 grudnia 2017
PORZĄDEK OBRAD XLVIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Najważniejszym punktem obrad przedświątecznej sesji Rady Miasta Częstochowy będzie głosowanie nad projektem budżetu miasta na 2018 r. po autopoprawkach, poprzedzone poddaniem pod głosowanie wniosków radnych. Oprócz tego w planie sesji są też m.in. uchwały w sprawie zasad gospodaroowania nieruchomościami gminy oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.     
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875)

zwołuję
 
na dzień 22 grudnia (piątek) 2017 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLVIII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja nt. aktualnej sytuacji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych na terenie miasta Częstochowy.
7.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8.    Pytania radnych.
9.    Wystąpienia zaproszonych gości.
10.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.(BR.8.XLVIII.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2033. (BR.6.XLVIII.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017.(BR.5.XLVIII.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2017 i 2018 rok. (BR.7.XLVIII.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy.(BR.9.XLVIII.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. (BR.4.XLVIII.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.11.XLVIII.17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2018 r. (BR.2.XLVIII.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne  niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.(BR.10.XLVIII.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy. (BR.3.XLVIII.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.1.XLVIII.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033. (BR.4.XLVII.17)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 (BR.3.XLVII.17)
24.    Interpelacje radnych.
25.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
26.    Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski