Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie.

 1. Nabór prowadzony jest w terminie do 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy).

 2. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzi 5 osób, w tym:

 1. 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz fundacji,

 2. 1 przedstawiciel Rady Miasta,

 3. 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy.

 1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać:

 1. organizacje pozarządowe i fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością,

 2. Rada Miasta Częstochowy,

 3. Prezydent Miasta Częstochowy.

 1. Organizacje pozarządowe oraz fundacje składają zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z aktualnie obowiązującym statutem organizacji, celem weryfikacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy lub za pośrednictwem poczty na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta Częstochowy z dopiskiem Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych".

 2. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe więcej niż 3 kandydatów, zorganizowane zostanie przez Prezydenta Miasta Częstochowy spotkanie z organizacjami pozarządowymi i fundacjami, podczas którego przeprowadzone zostanie głosowanie w sprawie wyboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

  O terminie i miejscu spotkania kandydaci, prezesi lub umocowani przedstawiciele organizacji pozarządowych i fundacji, zostaną poinformowani odrębną korespondencją.

 3. Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pełnią swe funkcje społecznie.

 4. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja rady trwa cztery lata.

 5. Do zakresu jej działania należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. ocena realizacji programów,

 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską w Częstochowie pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

przez Radę Miejską w Częstochowie pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik formularza zgłoszeniowego