Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych.

Karta przysługuje rodzinom niezależnie od dochodu.

Beneficjenci Karty mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, transportowych, edukacyjnych i innych. Karta zapewnia również zniżki przy zakupie art. spożywczych, kosmetycznych, odzieżowych, dydaktycznych. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.

Zniżki i rabaty mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy bądź firmy prywatne.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,

 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się,

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i wydawana bezpłatnie.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Niezbędne dokumenty.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny - https://rodzina.gov.pl/

Informacje na temat partnerów Karty Dużej Rodziny - https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Częstochowie wnioski przyjmowane są w Częstochowskim Centrum Świadczeń.

Częstochowskie Centrum Świadczeń działała w dwóch punktach, w których można składać wnioski:

 • al. Niepodległości 20/22 – tel.: 34-315-22-32.

 • ul. Nowowiejskiego 26 – tel.: 34-368-32-12.

W załączeniu wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

Zmiana: 08.08.2017 r.