Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

·         Wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru oraz wymagane dokumenty składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

·         Wniosek podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

I.       Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Prezydent Miasta Częstochowy.

 

II.    Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami składany jest za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek zawiera:

·         w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,

·         numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

·         decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,

·         w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

·         w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL,

·         informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,

·         adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,

·         informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

·         wysokość opłaty w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

III. Wpis do rejestru podlega opłacie.

·         Opłatęw wysokości 200,00 zł można uiścić :

- w kasie Urzędu Miasta  Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 lub przelewem na konto:

Bank Handlowy w Warszawie 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

 

IV.Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowy

V.    Prezydent Miasta Częstochowy odmawia wpisu do rejestru w przypadku gdy:

·         podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięco,

·         wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

 

VI.Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

·         złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,

·         nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

·         przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

·         wydanie prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

VII. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

VIII. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 tel. 34/3707613, 34/3707683