Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1973/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody, która stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół artystycznych. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:


1. dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
2. rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
3. stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2013/2014, ustala się od 24.03.2014 r. do 02.04.2014 r.

  • dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Wydziale Edukacji, w pokoju nr 339. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,

  • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pok. nr 3;

  •  rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełniają wszystkie wymagania określone w regulaminie i wniosku o przyznanie Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 1973/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2014 r.

Zarządzenie 1973/14 Prezydenta Miasta Częstochowy

Regulamin i wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych