Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wydział Edukacji rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nagroda stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół artystycznych i jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny oraz mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad, co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:


1. dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
2. rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
3. stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2014/2015, ustala się od 24.03.2015 r. do 10.04.2015 r.

  • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Wydziale Edukacji, w pokoju nr 339. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,

  • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół, składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pok. nr 3;

  • rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełniają wszystkie wymagania określone w regulaminie i wniosku o przyznanie Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 1973/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2014 r.

 

Zarządzenie 1973/14 Prezydenta Miasta Częstochowy

Regulamin i wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych