Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Informacja dot. stypendiów twórczych i artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że termin przyjmowania wniosków stypendialnych ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego (Art. 15zzr ustawy).

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli). Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.
Stypendysta
Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
1) literatura,
2) muzyka,
3) sztuki plastyczne,
4) teatr,
5) film,
6) taniec,
7) upowszechnianie kultury,
8) ochrona dóbr kultury,
9) opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:
- osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
- artystycznie uzdolniona młodzież,
- działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),
- w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,
- opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,
- kopię dyplomu lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki,
- dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

O przyznaniu stypendium decyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego, opracowanego przez kandydata na stypendystę, przede wszystkim: oryginalność przedsięwzięcia i dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy p. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do dnia 15 kwietnia br. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek stypendialny

Regulamin przyznawania stypendium - Uchwała Nr 519/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r.

Zmiana regulaminu - Uchwała Nr 576/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wykaz stypendystów: