Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Informacja o dotacjach na obiekty zabytkowe

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę nr 439/XXIII/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała ta weszła w życie z dniem 27.08.2012 roku (Dz. Urz. Woj. Sla 2012.3551 z dnia 2012-08-27 ). Zmiana uchwały wynikała z konieczności doprecyzowania niektórych zapisów w możliwości ubiegania się o dotacje przez poszczególne podmioty.

W szczególności zmiana uchwały zakłada:

  • wykluczenie możliwości refundacji już poniesionych kosztów remontu,
  • ograniczenie udzielania dotacji pozwalające na bardziej racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi na ten cel i jednoczesne wykluczenie wielokrotnego wnioskowania o dotację przez ten sam podmiot,
  • wprowadzenie zapisu umożliwiającego ogłoszenie drugiego naboru wniosków, w zależności od dostępnych środków budżetowych,
  • doprecyzowanie składu komisji weryfikującej kompletność wniosków pod względem formalnym i opiniującej złożone wnioski wraz ze wstępną kwalifikacją wydatków,
  • wprowadzenie obowiązku zamieszczenia na elewacji (w trakcie trwania remontu) baneru informującego o udzieleniu dotacji przez Gminę Miasto Częstochowa – powinno to korzystnie wpłynąć na promocję działań Miasta oraz zachęcić innych inwestorów do działania,
  • wyłączenie z uchwały załącznika o treści umowy z uwagi na zmiany w przepisach z jednoczesnym określeniem zasad, jakie powinna zawierać umowa,
  • porządkowe zmiany w treści załączników do uchwały (tj. druku wniosku oraz sprawozdania).

Jednocześnie poprzez odpowiednie zapisy umowy oraz dodatkowy dokument (koncepcja docelowego rozmieszczenia urządzeń reklamowych na elewacji frontowej budynku uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków) konieczny przy składaniu wniosku, wyremontowana elewacja będzie chroniona przed niekontrolowanym i samowolnym rozmieszczaniem urządzeń reklamowych, które oszpecą efekty osiągnięte w wyniku remontu elewacji.

Uchwała – tekst ujednolicony
Załącznik 1 – wniosek
Załącznik 2 – sprawozdanie

Informacja o udzielonych dotacjach
 

Istotnym i szczególnym systemem motywacyjnym Miejskiego Programu Rewitalizacji jest uchwała Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z późniejszymi zmianami) Jej zadaniem jest zachęta prywatnych inwestorów do podjęcia remontów zabytkowych nieruchomości.

Od początku obowiązywania uchwały do 2017 r. (włącznie) podpisano 47 umów dotacyjnych na łączną kwotę 2.883.155 złotych. W efekcie na inwestycje obejmujące renowację i konserwację obiektów zabytkowych wydatkowano 18.786.340 złote.

Wykres przedstawia procentowy udział środków prywatnych w odniesieniu do udzielonych dotacji w latach 2005-2013.

Wykres przedstawia procentowy udział dotacji udzielonych z budżetu miasta w odniesieniu do pozostałych środków finansowych zaangażowanych w realizację inwestycji w latach 2005-2017.

Należy zauważyć, że zaledwie 15,35 % wkład finansowy miasta przyczynił się do uruchomienia kapitału w wysokości ponad 18,7 mln złotych. Poniesione wydatki finansowe przełożyły się na poprawę kondycji cennych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem detalu architektonicznego a także odnowienie lub odtworzenie elementów wyposażenia zabytków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

W 2018 roku miasto będzie kontynuowało mechanizm udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Na cel ten przeznaczono w budżecie miasta 100.000 złotych.


Wykaz dotacji z budżetu miasta na ochronę zabytków w latach 2005-2017

 

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Częstochowy

W związku z przepisami dotyczącymi utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków wynikającymi z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) utworzono Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Częstochowy.

Ewidencja została opracowana w trzech częściach i obejmuje:

część I
zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego

załącznik nr 1
mapa zabytkowego układu urbanistycznego

część II
zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków

część III
wykaz stanowisk archeologicznych i archeologicznych śladów dawnego osadnictwa

Gminna Ewidencja Zabytków została utworzona i jest sukcesywnie aktualizowana w oparciu o materiały przekazywane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegaturę w Częstochowie zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.).

Gospodarka_
Urząd on-lineOdpady komunalneTeraz Lepsza Praca Lepsza KomunikacjaMiejski System Informacji TurystycznejUtrudnienia w ruchuAplikacja mobilnaOpiekaNova