Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności (Newsletter)

23 maja 2020
URZĄD MIASTA POSZERZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW
[zdjęcie aktualności]

Od 25 maja (poniedziałek) Urząd Miasta Częstochowy poszerza zakres bezpośredniej obsługi interesantów. Umówione wcześniej osoby będą przyjmowane w biurach obsługi interesantów wewnątrz budynków UM przy ul. Waszyngtona oraz ul. Śląskiej.

W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie powraca bezpośrednia obsługa interesantów. Celem jest ułatwienie mieszkankom i mieszkańcom załatwiania urzędowych spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej.

Dlatego – oprócz funkcjonującego przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego (w godz. 8-15) oraz okienek obsługi dla umówionych wcześniej interesantów, Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmował osoby załatwiające swoje sprawy na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi interesanta. Żeby być pewnym przyjęcia niezbędny jest jednak nadal wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Czynna będzie także sala dla umówionych wcześniej interesantów załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. Na stanowiskach w biurze obsługi lub w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy portierni będą także – po wcześniejszym umówieniu – obsługiwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej.  

Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji aktów zgonu dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu innych spraw związanych z aktami stanu cywilnego interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.

Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest przesyłanie do Urzędu Miasta wniosków pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP).

W obecnej sytuacji, związanej ze stanem epidemii, tryb załatwienia danej sprawy najlepiej zawsze uzgodnić z Urzędem Miasta drogą telefoniczną lub z pomocą poczty elektronicznej.

Poniżej aktualne, szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesantów w poszczególnych wydziałach realizujących obsługę interesantów.     

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział załatwiając sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pracuje umawiając interesantów telefonicznie na konkretną godzinę i załatwiając przy stanowisku pracy. Codzienne portierzy otrzymają wykaz umówionych osób i będą ich wpuszczać lub pracownicy będą schodzić po interesantów. Czynne będą sale obsługi: dowodów osobistych, komunikacji (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) i meldunków.


Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

Sprawy z zakresu działania Wydziału:
- wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tel. do kontaktu 34 3707 785 34 3707 786, 34 3707 783, 34 3707 215, 34 3707 784,
- wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - tel. do kontaktu 34 3707 798, 34 3707 797,
- wnioski w sprawie licencji taxi, w sprawie przewozu osób, rzeczy, pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wnioski w sprawie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - tel. do kontaktu 34 3707768, 34 3707 769, 34 3707 767, 34 3707 787,

nadal mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP i SEKAP.

Możliwe jest również załatwianie ww. spraw osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona 5, ale tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Uruchomienie punktu (okienka) obsługi bezpośredniej spraw Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dla obsługi bezpośredniej, po uruchomieniu punktu (okienka), przewidziano katalog spraw z zakresu zadań Wydziału Geodezji i Kartografii zgodnie z poniższym harmonogramem.

Okienko Wydziału Geodezji i Kartografii - harmonogram obsługi (po uprzednim umówieniu wizyty):

8:00 - 11:00 obsługa wykonawców prac geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej (tel. 34 3707851),
11:00 - 12:00 wypisy z ewidencji gruntów i budynków (tel. 43 37 07 801),
12:00 - 13:00 wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz numeracja adresowa budynków (tel. 34 3707802),
13:00 - 14:30 sprzedaż map (tel. 34 3707853),
14:30 - 15:00 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tel. 34 3707191).

Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego

W sposób bezpośredni, bez konieczności telefonicznego umawiania wizyt załatwiana jest wyłącznie rejestracja zgonów. Wejście do budynku od strony ul. Focha.

Wnioski w sprawach innych niż rejestracja zgonów należy składać:
•    korespondencyjnie – za pośrednictwem poczty
•    elektronicznie – przez platformę ePUAP.

Informacja na temat możliwości złożenia wniosku oraz ewentualne umówienie wizyty:
•    w sprawach wydawania odpisów, sprostowań i uzupełnień oraz powrotu do nazwiska po rozwodzie – 34 370 75 89,
•    w sprawach rejestracji urodzeń – 34 370 74 81,
•    w sprawach rejestracji małżeństw – 34 370 74 83,
•    w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 34 370 74 99
•    w sprawach odnotowania zagranicznego rozwodu w akcie małżeństwa – 34 370 74 95

Rachunek bankowy do opłaty skarbowej:
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Wydział Polityki Społecznej przyjmuje interesantów w sprawach:

1) sprawy dot. pomocy społecznej oraz niepełnosprawności, załatwiane będą telefonicznie pod nr tel. 34 37 07 641, 684, 671;
2) sprawy dot. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,  załatwiane będą telefonicznie pod 34 37 07 605, 642, 398;
3) sprawy dot.  prowadzenie spraw na rzecz polityki senioralnej oraz obsługi Miejskiej Rady Seniorów, załatwiane będą telefonicznie pod  nr tel. 34 37 07 612;

w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami;  pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13;

4) sprawy dot. przemocy w rodzinie, budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz równości, załatwiane będą telefonicznie pod nr tel. 34 370 74 97 lub 34 370 74 98;
5) sprawy z zakresu ekonomii społecznej załatwiane będą pod nr tel. 34 37 07 475, 34 37 07 493, 34 37 07 773, w zakresie:
•    doradztwo dla częstochowskich organizacji pozarządowych,
•    informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
•    wsparcie powstających organizacji pozarządowych,
•    stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowej wizytówki dla organizacji pozarządowej,
•    promowanie działań organizacji pozarządowych .,
•    odbiór korespondencji organizacji pozarządowych,
•    wsparcie przy składaniu ofert, korekt ofert i sprawozdań przez organizacje pozarządowe;

w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami; pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Focha 19/21;

6)    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie przy ul. Nowowiejskiego 24, informuje, że:
•    interesanci przyjmowani będą wyłącznie pojedynczo, w dostosowanym pomieszczeniu z przegrodą ochronną;
•    w dalszym ciągu porady i informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem telefonu 34 324 34 43;
7)    zgłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy prawnej przyjmowane będą telefonicznie pod
nr 34 37 07 201; porady będą nadal udzielane w sposób zdalny.

Osoby chcące skorzystać z porady, obowiązkowo muszą  mieć zasłonięte usta i nos, np. maseczką oraz odkazić ręce płynem dezynfekującym dostępnym w siedzibie Urzędu.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.:
1) przyjmowania wniosków o wydanie karty parkingowej oraz wydawania  kart parkingowych,
2) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zarówno osobiste złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej jak i osobisty odbiór wymienionych dokumentów możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dnia i godziny wizyty. Nr telefonu: 34 366 04 64.

Wydział Podatków i Opłat - gospodarowanie odpadami

Wydział Podatków i Opłat przyjmuje oraz obsługuje interesantów w budynku przy alei Wolności 30  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretną datę i godzinę. Obsługa jest realizowana w pełnym zakresie. Po wcześniejszym umówieniu terminu przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji, udzielane są informacje o stanie rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie opłatami, można dokonać kartą płatniczą wpłaty opłaty GOK. Udzielane są też wszelkie informacje z zakresu realizowanego przez wydział zadania.

Na podstawie informacji z wydziałów, wt